A+ A A-

Svet zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice razpisuje v skladu s 16. in 17. členom Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št. 87/2012, 47/2013), Pravili javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice in na podlagi sklepa 12. seje Sveta zavoda z dne 10. 3. 2017 prosto delovno mesto
- direktorja zavoda.

 

Kandidati morajo, poleg z zakonom predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje razpisne pogoje:
- ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
- ima najmanj 3 leta delovne dobe, od tega najmanj 1 leto na vodilnem delovnem mestu,
- ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
- izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega od dveh mednarodno uveljavljenih jezikov, in sicer angleščino ali nemščino,
- ima vsaj 3 leta izkušenj na področju izvajanja turističnih dejavnosti, kot je npr. organizacija večjih prireditev in/ali oblikovanje in trženje turističnih produktov, in/ali na področju priprave podjetniških projektov in/ali pri delu z mladimi.
Kandidat za direktorja zavoda mora v prijavi predložiti program dela zavoda za mandatno obdobje.
Delovno mesto se razpisuje za mandatno obdobje petih (5) let.


Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena in fotokopijo diplome.
2. Izpis delovne dobe, pridobljen iz evidence Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
3. Življenjepis oziroma opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih ter utemeljitev organizacijskih in vodstvenih sposobnosti.
4. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede znanja slovenskega jezika in vsaj enega od dveh mednarodno uveljavljenih jezikov, in sicer angleščino ali nemščino ter potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega in tujega jezika v okviru kandidatovega visokošolskega ali univerzitetnega študija oziroma drugega primerljivega programa, ki zagotavlja visoko stopnjo znanja.
5. Program dela zavoda za mandatno obdobje.
6. Izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije.
7. Izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno več kot šestmesečno zaporno kazen ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
8. Izjava kandidata, da za namene tega razpisnega postopka dovoljuje pristojnemu organu zavoda pridobitev podatkov, zahtevanih v prijavi iz uradnih evidenc.

 

Kandidati morajo poslati pisne prijave z dokazili, ki dokazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev v petnajstih (15) dneh po objavi razpisa na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje, s pripisom: »ZA RAZPIS DIREKTORJA – NE ODPIRAJ!« na naslov Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice.

 

Rok za prijavo kandidatov: 4. April 2017. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 30 dneh po objavi razpisa.

 

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Predsednica sveta zavoda: Patricia Čular

ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.