A+ A A-

O ZAVODU ZA PODJETNIŠTVO IN TURIZEM BREŽICE

Javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (v nadaljevanju zavod) je ustanovila Občina Brežice z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UPB1) (Ur.l. RS št. 87/2012, 47/2013)  (v nadaljevanju odlok).  Zavod je pravni naslednik Mladinskega centra Brežice, katerega ustanoviteljica je Občina Brežice.

Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi , s katerimi razpolaga.

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem pod registrsko številko 199800372 z dne  1.2.1999.

Polni naziv: ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE

Skrajšan naziv: ZPTM BREŽICE

Naslov/sedež: GUBČEVA 10A, 8250 BREŽICE

Telefon: +386 (0)5 90 837 90

Faks: +386 (0)5 90 837 91

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Spletna stran: WWW.ZPTM.SI

Matična številka: 1331264

Davčna številka: 22560343

Šifra dejavnosti: 94.999

Številka transakcijskega računa: 01209-6030307958

ki je odprt pri: UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA, NOVO MESTO  

 

Odgovorna oseba vlagatelja

Ime in priimek ter funkcija odgovorne osebe: MATEJKA GERJEVIČ, mag. posl.ved, DIREKTORICA

Naslov: GUBČEVA 10A, 8250 BREŽICE    

Tel.: +386 (0)5 90 837 92

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Pravno formalna oblika

Oblika organiziranosti: javni zavod

Ustanovitelj: Občina Brežice

Leto ustanovitve: 24.11.1997 SPREJET Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 76/97)

01.02.1999 vpis v sodni register, Okrožno sodišče Krško, št. vložka 1/03989/00

Ustanovni akti: 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 47/2013), v nadaljevanju Odlok,

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 27/2012),

Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 87/2012),

Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (UR.l.RS, št. 94/2011),

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice (Ur.l.RS 31/2010),

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice (Ur.l.RS 18/2004),

Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l.RS 57/2001),

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 10/99),

Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 47/98),

Odlok o ustanovitvi Mladinskega centra Brežice (Ur.l. RS 76/97),

Pravila javnega Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (veljavna od 22.6.2015).


Organi zavoda

15. člen Odloka določa, da so organi zavoda:

  • direktor,
  • svet zavoda,
  • strokovni svet.

     

Direktor:

Direktorica zavoda je Mateja Gerjevič, mandatno obdobje 5 let.

     

Svet zavoda:

Svet zavoda sestavlja pet članov, od tega tri predstavnice ustanovitelja, en predstavnik delavcev zavoda in en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Pristojnosti in odgovornosti sveta zavoda so zapisane v odloku in v poslovniku o delu sveta zavoda.

Predstavniki ustanovitelja (Maja Molan, Dražen Levojević, Tomo Jurman),
Predstavnica zainteresirane javnosti (Branka Stergar),
Predstavnica zaposlenih ZPTM: Nataša Kalin, od 24.2.2017 dalje Julita Hribar.

Audio posnetki in zapisniki sej.

 

Strokovni svet je ožji kolegijski organ direktorja, ki je sestavljen iz treh odborov, in sicer:

- Odbora za mladino,

- Odbora za podjetništvo,

- Odbora za turizem,

Posamezni odbor šteje pet članov.

 

Sredstva za delo

Zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti opredeljene v letnem programu dela:

- iz sredstev proračuna ustanovitelja,

- iz drugih javnih sredstev in evropskih skladov,

- s prodajo blaga in storitev na trgu,

- z darili, donacijami, volili in prejemki iz drugih zakonitih virov.

     

Iz proračuna ustanovitelja center pridobiva sredstva na podlagi potrjenega programa dela in letnega izvedbenega načrta.

Petek, 20 Januar 2012 13:01
Published in ZPTM
ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.