A+ A A-

Svet zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice razpisuje v skladu s 16. in 17. členom Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (Uradni list RS, št. 87/2012, 47/2013), Pravili javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice in na podlagi sklepa 12. seje Sveta zavoda z dne 10. 3. 2017 prosto delovno mesto
- direktorja zavoda.

 

Kandidati morajo, poleg z zakonom predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje razpisne pogoje:
- ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
- ima najmanj 3 leta delovne dobe, od tega najmanj 1 leto na vodilnem delovnem mestu,
- ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
- izkazuje aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega od dveh mednarodno uveljavljenih jezikov, in sicer angleščino ali nemščino,
- ima vsaj 3 leta izkušenj na področju izvajanja turističnih dejavnosti, kot je npr. organizacija večjih prireditev in/ali oblikovanje in trženje turističnih produktov, in/ali na področju priprave podjetniških projektov in/ali pri delu z mladimi.
Kandidat za direktorja zavoda mora v prijavi predložiti program dela zavoda za mandatno obdobje.
Delovno mesto se razpisuje za mandatno obdobje petih (5) let.


Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena in fotokopijo diplome.
2. Izpis delovne dobe, pridobljen iz evidence Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
3. Življenjepis oziroma opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih ter utemeljitev organizacijskih in vodstvenih sposobnosti.
4. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede znanja slovenskega jezika in vsaj enega od dveh mednarodno uveljavljenih jezikov, in sicer angleščino ali nemščino ter potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega in tujega jezika v okviru kandidatovega visokošolskega ali univerzitetnega študija oziroma drugega primerljivega programa, ki zagotavlja visoko stopnjo znanja.
5. Program dela zavoda za mandatno obdobje.
6. Izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije.
7. Izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno več kot šestmesečno zaporno kazen ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
8. Izjava kandidata, da za namene tega razpisnega postopka dovoljuje pristojnemu organu zavoda pridobitev podatkov, zahtevanih v prijavi iz uradnih evidenc.

 

Kandidati morajo poslati pisne prijave z dokazili, ki dokazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev v petnajstih (15) dneh po objavi razpisa na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje, s pripisom: »ZA RAZPIS DIREKTORJA – NE ODPIRAJ!« na naslov Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice.

 

Rok za prijavo kandidatov: 4. April 2017. Kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 30 dneh po objavi razpisa.

 

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
Predsednica sveta zavoda: Patricia Čular

Preberi več...
Ponedeljek, 20 Marec 2017 08:14
Published in Obvestila

Vabimo Vas, da podate ponudbo za »izvedbo dodatne ponudbe na prostem v okviru festivala »Brežice, moje mesto« 2017 (od 24.6. do 2.7.2017).

Rok za oddajo ponudbe je 2.6.2017 do 13:00 ure na naslovu zavoda ali na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Preberi več...
Sreda, 08 Marec 2017 11:38
Published in Obvestila

Vabimo Vas, da podate ponudbo za PRIPRAVO PROSTOROV NA DOGODEK, PRIPRAVO OZVOČENJA, PRIPRAVO ODRSKIH LUČI, OZVOČEVANJE, UPRAVLJANJE Z ODRSKIMI LUČMI, PROJEKCIJA, POSPRAVLJANJE PROSTOROV PO IZVEDENEM DOGODKU, IZPOSOJA DODATNEGA OZVOČENJA, LUČI IN OSTALE POTERBNE OPREME.

Rok za oddajo ponudbe je 30.12.2016 do 12:00 ure s priporočeno pošto ali osebno vročitvijo na naslov Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice.

Izbrana ponudba bo veljala za leto 2017 in 2018.

Kriterij izbora bo najnižja cena.

Ponudba lahko oddate preko obrazca spodnjega obrazca.

Preberi več...
Ponedeljek, 19 December 2016 13:52
Published in Obvestila

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za – IZBOR TISKARJA ZA TISK PROMOCIJSKEGA MATERIALA za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

Rok za oddajo ponudbe je 23.12.2016 do 12:00 ure na naslovu zavoda.

Naročnik bo izbral cenovno najugodnejšo ponudbo za vsako kategorijo posebej. Kot merilo bo upoštevana najnižja ponudbena cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel  v obrazcu predračuna.

Preberi več...
Sreda, 14 December 2016 13:28
Published in Obvestila

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za – DOBAVA KARTUŠ IN TONERJEV za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2017.

Rok za oddajo ponudbe je 21. 12. 2016 na naslovu zavoda.

Merilo za izbor bo upoštevana najnižja ponudbena cena (z DDV), ki jo bo naročnik navedel  v obrazcu predračuna.

Preberi več...
Torek, 13 December 2016 13:26
Published in Obvestila

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za DOBAVO SANITARNE OPREME, ČISTIL IN PRIPOMOČKOV ZA ČIŠČENJE za Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2017 in 2018. Rok za oddajo ponudbe je 19.12.2016 do 12:00 ure na naslovu zavoda.

Preberi več...
Petek, 09 December 2016 12:26
Published in Obvestila

ZPTM Brežice, enota: Mladinski center Brežice je s projektom PiMP - Priložnosti in izzivi mladih v Posavju uspešno kandidiral na javnem razpisu za »Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposljivost 2016-2018«. Oblikovanje skupne celostne grafična podobe projekta ( v nadaljevanju: CGP) je ena izmed prvih aktivnosti projekta. Izbrana celostna podoba pa bo služila kot sredstvo informiranja za promocijo v javnostih in dosego ciljne skupine projekta. Zavod za podjetništvo, turizem in mladino zato vabi vse zainteresirane k prijavi na razpis za oblikovanje CPP.

Cilj razpisa je oblikovanje CGP projekta za komunikacijske in promocijske namene ter spodbujanje mladih k udeležbi v projektu, zato naj bo CGP inovativen, kritičen in drzen ter mladim prijazen in proaktiven. S CGP-jem projekta bomo gradili prepoznavnost projekta med mladimi kot tudi splošno javnostjo.
-    Z izbranim prijaviteljem bo naročnik sklenil avtorsko pogodbo ali pogodbo o naročilu, s katero se zavezuje izplačati 1000,00 EUR bruto za zgoraj navedena opravljena dela oziroma storitve oblikovanja CGP projekta.
-    Rok za oddajo ponudbe je 17. 10. 2016.
-    Rezultati razpisa bodo javno objavljeni na spletni strani naročnika.

Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni predvidoma do 21. 10. 2016.


Celotni razpisni dokument dobite na tej povezavi.

 

MIZS

 socialni sklad

Preberi več...
Torek, 11 Oktober 2016 12:22
Published in Obvestila
ZPTM Brežice © 2012 | Vse pravice pridržane.